> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 7 maja 2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 7 maja 2024 r.


Na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, ze zm.), Wójt Gminy Komańcza

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 07 maja 2024 r., znak: Gn.6220.12.2021 na wniosek Wnioskodawcy postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca, na działce ewidencyjnej nr 1/11, obręb Wysoczany, Gmina Komańcza”.

Od niniejszego postanowienia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza, w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z trescią ww. postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gmin Komańcza w godzinach: 7.30 - 14.30 od poniedziałku do środy, 07.30 – 15.30 w czwartki, od 07.30 – 13.30 w piątki.

 


Data wytworzenia: 2024-05-07
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-05-07 14:01:44
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 94