> Zarządzenie nr 55/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 kwietnia 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 106/16 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Komańcz

Zarządzenie nr 55/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 kwietnia 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 106/16 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Komańcz


zmieniające Zarządzenie Nr 106/16 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.), w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 poz. 530) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/16 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Komańcza § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Maksymalny poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kierowników/ dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz kategorię zaszeregowania określa poniższa tabela:

Lp. Stanowisko Poziom kategorii zaszeregowania Maksymalna kwota wynagrodzenia zasadniczewgo w zł
1 2 3 4
Stanowisko urzędnicze kierownicze
1 Kierownik/dyrektor jednostki XIX-XXII 10.000,00

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Data wytworzenia: 2024-04-22
Sporządzone przez: Marian Kurasz (Sekretarz)
Data udostępnienia: 2024-04-30 14:45:24
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 85