> Uchwała Nr LXXII/547/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr LXXII/547/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 18 kwietnia 2024 r.


w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa pomnikowego rosnącego na terenie Gminy Komańcza.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze. zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.)

Rada Gminy Komańcza
uchwala, co następuje:

§ 1

Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych w obrebie drzewa – pomnika przyrody z gatunku cis pospolity rosnącego na terenie nieruchomości dz. 132/191 – Leśnictwo Turzańsk, oddział 8f – uznanego pomnikiem przyrody uchwałą nr XIX/141/04 Rady Gminy Komańcza z dnia 9 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2004 r. nr 149, poz. 2412).

§ 2

Zakres uzgodnienia, o którym mowa w §1 obejmuje podwieszenie lub przycięcie uszko-dzonego konaru drzewa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr LXXI/539/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomnikowych rosnących na terenie Gminy Komańcza.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2024-04-18
Sporządzone przez: Kamila Sobolak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-04-26 11:04:53
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 89