> Uchwała Nr LXXII/546/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr LXXII/546/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 18 kwietnia 2024 r.


w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 6j ust. 3b i art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, poz. 1852)

Rada Gminy Komańcza
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 224,00 zł.

§ 2

Określa stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 448,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Gminy Komańcza nr LI/417/2022 z dnia 28 grudnia 2022r. roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2024-04-18
Sporządzone przez: Kamila Sobolak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-04-26 11:01:14
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 72