> Uchwała Nr LXXII/543/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr LXXII/543/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 18 kwietnia 2024 r.


w sprawie uchylenia uchwały własnej nr LXXI/534/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Gminy Komańcza w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz § 6 i 7 Uchwały Nr LXII/485/2023 Rady Gminy Komańcza z 27 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2023 r. poz. 4550 ze zm.)

Rada Gminy Komańcza
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr LXXI/534/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Gminy Komańcza w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2024-04-18
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2024-04-26 10:49:58
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 72