> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 kwietnia 2024 r. o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 kwietnia 2024 r. o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie art. 49a oraz art. 49§2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej oraz podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnej linii kablowej (napowietrznej), przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 24, 16, 396/21, 55, 396/20, 396/11, 396/12, 396/10, 221, 57, 1, 2, 3/1, 3/2 – obręb Smolnik oraz nr ew. 100/3, 92/6, 92/5, 64/17, 64/9, 100/2, 100/1, 64/12, 70/15, 70/10, 70/13, 70/8, 70/9, 91/8, 91/9, 91/10, 91//11, 91/12, 91/13 – obręb Mików.

Ww. projekt zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), został przesłany celem uzgodnienia do: Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Starosty Powiatu Sanockiego, Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

ZAINTERESOWANI

mogą składać uwagi i wnioski oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 pok. 201 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wnioski mogą być przesłane pocztą, składane ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: urzad@komancza.pl.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi i (wnioski) wniesione w formie elektronicznej:

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2023 poz. 57 ze zm.).

Data wytworzenia: 2024-04-22
Sporządzone przez: Justyna Sawczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-04-25 08:36:37
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 85