> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 kwietnia 2024 r. o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 kwietnia 2024 r. o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie art. 49a oraz art. 49§2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedzią wraz z rozbudową sieci w miejscowości Jawornik- etap IV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 506/2, 563, 482/1, 562, 481, 480/3, 480/1, 477/1, 472/2, 560/1, 472/11, 472/10, 560/2, 474/1, 474/2, 471/8, 471/6, 471/7, 471/9, 471/4, 471/3, 467/3, 467/2 - obręb Komańcza.

Ww. projekt zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), został przesłany celem uzgodnienia do: Marszałka Województwa Podkarpackiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Starosty Powiatu Sanockiego, Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

ZAINTERESOWANI

mogą składać uwagi i wnioski oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 pok. 201 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wnioski mogą być przesłane pocztą, składane ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: urzad@komancza.pl.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi i (wnioski) wniesione w formie elektronicznej:

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2023 poz. 57 ze zm.).

Data wytworzenia: 2024-04-22
Sporządzone przez: Justyna Sawczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-04-25 08:05:54
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 86