> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 lutego 2024 r. o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 lutego 2024 r. o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko


Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, ze zm.), w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 775 ze zm.)

WÓJT GMINY KOMAŃCZA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Informację o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej Radoszyce o mocy do 160 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynami energii, na działkach nr 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 284/3, 402 obręb Radoszyce oraz działkach ewidencyjnych nr 3/1, 8 obręb Osławica, wraz z działkami towarzyszącymi (dz. nr 7 Osławica, dz. nr 357, 363, 403 obręb Radoszyce), gmina Komańcza, powiat sanocki, województwo podkarpackie, oraz składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Firma OPTIMA AUGUSTOWO PV Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02 - 797 Warszawa, działająca przez Pełnomocnika P. Leszka Linieckiego. W przedmiotowej sprawie w dniu 03.02.2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocześnie informuję:

  1. W oparciu o postanowienia: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 31.03.2022 r., znak: WOOŚ.4220.19.2.2022.AT.5, Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu z dnia 29.06.2022 r., znak: RZ.ZZŚ.3.436.28.2022.UK oraz w oparciu o opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku z dnia 10.03.2022 r., znak: PSNZ.9020.4.3.2022, Wójt Gminy Komańcza wydał postanowienie z dnia 19.08.2022 r., znak: Gn.6220.01.2022 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na Obszar Natura 2000, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
  2. W dniu 12.02.2024 r. do tut. Urzędu dostarczono raport o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
  3. Wójt Gminy Komańcza pismami z dnia 15.02.2024 r., znak: Gn.6220.01.2022, przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko celem uzgodnienia.
  4. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Wójt Gminy Komańcza, natomiast organami właściwymi do uzgodnienia warunków realizacji inwestycji są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektor Zarząd Zlewni w Przemyślu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku.
  5. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza przez okres 30 dni, tj. od 19 lutego 2024 r. do 20 marca 2024 r. w godzinach od 07.30 do 14.30 od poniedziałki do środy, od 07.30 do 15.30 w czwartki oraz od 07.30 do 13.30 w piątki.
  6. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym w punkcie 5 niniejszego zawiadomienia.
  7. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnie, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
  8. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w pkt 5 niniejszego zawiadomienia pozostaną bez rozpatrzenia.
  9. Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Gminy Komańcza.
  10. Informacja o analizie i odniesieniu do złożonych uwag i wniosków będzie miała miejsce w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Komańcza.

Data wytworzenia: 2024-02-15
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-04-23 14:37:00
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 91