> Zarządzenie nr 47/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 2kwietnia 2024 r. w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej

Zarządzenie nr 47/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 2kwietnia 2024 r. w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej


Działając na podstawie na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 13 ust. 1,  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r.  poz. 344 ze zm.) w związku z art. 285 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz. U. z 2023r.  poz. 1610 ze zm.) oraz §14 ust. 1,  ust. 2 pkt 4, ust. 3, ust. 6  Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza              

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustanawia się odpłatnie służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu, przechodu i przegonu pasem szerokości 5 m, na nieruchomości obciążonej oznaczonej jako działka nr 54 położona w obrębie ew. Nowy Łupków, stanowiąca własność Gminy Komańcza, objęta księgą wieczystą nr KS1S/00027846/7 na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 51 położona w obrębie ew. Nowy Łupków.

§ 2

Wynagrodzenie (odpłatność netto) za obciążenie nieruchomości służebnością ustalono na kwotę 2 100,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza.

 


Data wytworzenia: 2024-04-02
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-04-03 10:00:06
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 192