> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 7 marca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 7 marca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


W oparciu o art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 23 lutego 2024 r. na wniosek Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166   zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedzią wraz z rozbudową sieci w miejscowości Jawornik- etap IV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 506/2, 563, 482/1, 562, 481, 480/3, 480/1, 477/1, 472/2, 560/1, 472/11, 472/10, 560/2, 474/1, 474/2, 471/8, 471/6, 471/7, 471/9, 471/4, 471/3, 467/3, 467/2 - obręb Komańcza.

W związku z powyższym informuję, że całość akt sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy Urzędu, stanowisko ds. Zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi i (wnioski) wniesione w formie elektronicznej
na adres: urzad@komancza.pl

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2024 poz. 307).

Wnioski mogą być również składane ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres:  urzad@komancza.pl

 

 

 

 


Data wytworzenia: 2024-03-07
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-03-08 10:48:04
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 98