> Zarządzenie nr 38/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 marca 2024 r.

Zarządzenie nr 38/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 marca 2024 r.


Na podstawie art. 46 i art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 3, § 9 i § 12  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430)

zarządzam, co następuje:

§1

  1. Ogłaszam konkurs na stanowisko  Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy.
  2. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursu zostały określone w ogłoszeniu o konkursie, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o konkursie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Komańcza oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr LXIX/532/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2024-03-20
Sporządzone przez: Marian Kurasz (Sekretarz)
Data udostępnienia: 2024-03-21 08:36:56
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 164