> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 marca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 marca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


W oparciu o art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 14 marca 2024 r. na wniosek Voice Net S.A. ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów z dnia 13.03.2024r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej oraz podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnej linii kablowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 24, 16, 396/21, 55, 396/20, 396/11, 396/12, 396/10, 221, 57, 1, 2, 3/1, 3/2  – obręb Smolnik oraz nr ew. 100/3, 92/6, 92/5, 64/17, 64/9, 100/2, 100/1, 64/12, 70/13, 70/8, 70/9, 91/8, 91/9, 91/10, 91//11, 91/12, 91/13 – obręb Mików.

W związku z powyższym informuję, że całość akt sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy Urzędu, stanowisko ds. Zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi i (wnioski) wniesione w formie elektronicznej na adres: urzad@komancza.pl:

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2024 poz. 307).

Wnioski mogą być również składane ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: urzad@komancza.pl.

 


Data wytworzenia: 2024-03-19
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-03-20 11:18:27
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 69