> Ogłoszenie Sesja Rady Gminy Komańcza.

Ogłoszenie Sesja Rady Gminy Komańcza.


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 26 marca 2024  roku o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o działalności Wójta między sesjami Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę własną Nr LXIX/528/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Gminy Komańcza w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Gminy Komańcza w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rzepedź nad Osławicą.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komańcza na 2024 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomnikowych rosnących na terenie Gminy Komańcza.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia w formie darowizny od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Komańczy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Komańcza.
 16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Komańcza ds. budżetu w 2023 roku.
 17. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komańcza w 2023 roku.
 18. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Komańcza ds. skarg, wniosków i petycji w 2023 roku.
 19. Zapytania i oświadczenia innych uczestników obrad i gości.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad sesji.

Data wytworzenia: 2024-03-19
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-03-19 15:23:43
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 132