> Zarządzenie nr 27/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 lutego 2024 r.

Zarządzenie nr 27/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 lutego 2024 r.


w sprawie nieodpłatnego nabycia od podmiotu prywatnego prawa własności nieruchomości położonej w Zubeńsku

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 20 pkt 2, art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023  poz. 344 ze zm.) oraz  § 3, § 4 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 2 i 6, ust. 3 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza   

zarządzam, co następuje

§ 1

Nabywa się nieodpłatnie od Polskiej Fundacji Ochrony Dzikich Zwierząt prawo własności nieruchomości położonej w obrębie ew. Zubeńsko, gm. Komańcza oznaczonej jako działka nr 20/9 o pow. 0,4420 ha, stanowiącej wraz z działką gminną nr 19 w Zubeńsku cmentarz z II poł. XIX w.

§ 2

Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń wobec osób trzecich. Przyjęta nieruchomość stanowić będzie gminny zasób nieruchomości, a wraz z działką gminną nr 19 w Zubeńsku stanowić będzie zwarty kompleks ułatwiający gospodarowanie zgodnie z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2024-02-26
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-02-29 10:33:06
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 177