> Uchwała Nr LXVIII/525/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 stycznia 2024 r.

Uchwała Nr LXVIII/525/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 stycznia 2024 r.


w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Komańcza.

 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

Rada Gminy Komańcza
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Komańcza w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2024-01-30
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-02-12 11:46:06
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 263