> Protokół nr LIV z obrad LIV sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 10 marca 2023 r.

Protokół nr LIV z obrad LIV sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 10 marca 2023 r.


Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformował obecnych, że obrady Rady Gminy są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy. Obowiązek nagrywania obrazu i dźwięku wynika z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku jest dopuszczalne, gdyż jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Udział w publicznej sesji Rady Gminy Komańcza jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas obrad.

Obrady LIV sesji Rady Gminy Komańcza otworzył oraz im przewodniczył Adam Pasiniewicz – Przewodniczący Rady Gminy Komańcza.

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy przywitał obecnych.

W sesji uczestniczyli Radni oraz zaproszeni goście zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy w oparciu o listę obecności (obecnych 12 Radnych) stwierdził, że podejmowane uchwały i wypracowane wnioski będą w pełni prawomocne.

Radni obecni:

 1. Dąbrowska Halina
 2. Duda Anna
 3. Hnat Kazimierz
 4. Farbaniec Jan
 5. Jarosz Joanna
 6. Kopylec Włodzimierz
 7. Kurinka Paweł
 8. Milasz Wiesław
 9. Mokrzycka Joanna
 10. Orzechowski Roman
 11. Pasiniewicz Adam
 12. Perun Andrzej

Radni nieobecni:

 1. Dołżycki Jarosław
 2. Piechocki Robert
 3. Trzaska Piotr

Ad. 3

Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie porządku obrad sesji.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poprosił o wyjaśnienie powodów zwołania sesji nadzwyczajnej.

Wójt Roman Bzdyk  pokrótce wyjaśnił powód zwołania sesji – budowa sali gimnastycznej.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty 12 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 2 do protokołu).

Ad. 4

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok (zał. nr 3 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce przedstawiła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 4 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta 12 głosami „za”.

Uchwała Nr LIV/440/2023

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Turystyczne Bieszczady” na lata 2022 – 2030 (zał. nr 5 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce przedstawił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Turystyczne Bieszczady” na lata 2022 – 2030 i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 6 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta 12 głosami „za”.

Uchwała Nr LIV/441/2023

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Komańcza na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (zał. nr 7 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce przedstawił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Komańcza na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 8 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta 12 głosami „za”.

Uchwała Nr LIV/442/2023

Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Komańcza nieruchomości Skarbu Państwa na cele związane z realizacją zadań Gminy
(zał. nr 9 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce przedstawił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Komańcza nieruchomości Skarbu Państwa na cele związane z realizacją zadań Gminy i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 10 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta 12 głosami „za”.

Uchwała Nr LIV/443/2023

Ad. 8

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej Gminy Komańcza (zał. nr 11 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz zaproponował 3 Radnych do Komisji Odznaki Honorowej Gminy Komańcza: Dąbrowska Halina, Duda Anna, Farbaniec Jan.

Radni wyrazili zgodę w związku z powyższy, Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej Gminy Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 12 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta 12 głosami „za”.

Uchwała Nr LIV/444/2023

Ad. 9

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady LIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII Kadencji.

Czas trwania:

10:00-10:15


Data wytworzenia: 2023-03-10
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-02-12 11:18:40
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 76