> Uchwała Nr LXVII/521/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr LXVII/521/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 grudnia 2023 r.


w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 198i ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

Rada Gminy Komańcza
uchwala, co następuje:

§ 1.

Cenę nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz jej użytkownika wieczystego ustala się w wysokości równej wartość nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2023 r.


Data wytworzenia: 2023-12-29
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-02-12 11:22:43
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 176