> Uchwała Nr LXVII/520/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr LXVII/520/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 grudnia 2023 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 41 ust. 2 i ust. 5 oraz art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2023r. z poz. 2151) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2023r. poz. 1939 ze zm.)

Rada Gminy Komańcza
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2023-12-29
Sporządzone przez: Maria Błażowska (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-02-12 11:22:20
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 97