> Uchwała Nr LXVI/517/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 19 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr LXVI/517/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 19 grudnia 2023 r.


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Komańcza nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 20 pkt 2, art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 344 ze zm.) oraz zgodnie z § 3 i § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i 6 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2017 r. poz. 2751 ze zm.)

Rada Gminy Komańcza
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie od osób fizycznych na rzecz Gminy Komańcza:

  1. działki nr 68/8 o pow. 0,0500 ha położonej w Czystogarbie, w celu realizacji zadań własnych gminy, pod budowę miejsc postojowych przy kościele parafialnym;
  2. działki nr 68/9 o pow. 0,0500 ha położonej w Czystogarbie, w celu realizacji zadań własnych gminy, pod budowę miejsc postojowych przy kościele parafialnym;
  3. działki nr 68/10 o pow. 0,0500 ha położonej w Czystogarbie, w celu realizacji zadań własnych gminy, pod budowę miejsc postojowych przy kościele parafialnym.

§ 2

Nieruchomości, o których mowa w § 1 wolne są od obciążeń, praw i roszczeń wobec osób trzecich.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2023-12-19
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-02-12 11:21:25
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 49