> Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2024 r.


w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych

Na podstawie art.411 ust.10 r, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) w związku z art. 2 ust. 14 ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 759 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1

Na wniosek  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy upoważniam:

Panią Joannę Szczuczko-Zając – Pracownika socjalnego do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia dodatku osłonowego z wyłączeniem decyzji oraz przekazywania informacji.

§ 2

Upoważnienia udziela się na czas zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komańczy.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Data wytworzenia: 2024-01-31
Sporządzone przez: Renata Wyka (Kierownik GOPS w Komańczy)
Data udostępnienia: 2024-02-12 09:08:34
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 231