> Zarządzenie nr 18/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 lutego 2024r.

Zarządzenie nr 18/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 lutego 2024r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz na podstawie §7 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza, §1 ust. 1 Uchwały Nr LVII/460/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 16 maja 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części oraz §1 ust. 1 i 2 Uchwały Nr LXIV/509/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części

Wójt Gminy Komańcza

zarządza, co następuje:

przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiące własność Gminy Komańcza

§1

Lp.

Numer

ewid.

nieruch.

Pow. działki

 Numer

KW

Położenie

Opis nieruch.

Cena

nieruchomości (netto)

1.

354

0,0299 ha

KS1S/00028342/1

Turzańsk

nieruchomość stanowiąca użytki PsV, Br-PsV, sprzedaż na poszerzenie

nieruchomości sąsiedniej nr 142 poł. w Turzańsku

 6 800,00 zł

2.

72

0,1024 ha

KS1S/00030494/8

Wisłok Wielki

nieruchomość gruntowa, sprzedaż na poszerzenie

nieruchomości sąsiedniej nr 71 poł. w Wisłoku Wielkim

 4 900,00 zł

3.

77

0,1248 ha

KS1S/00030494/8

Wisłok Wielki

nieruchomość gruntowa (ŁIV), sprzedaż na poszerzenie

nieruchomości sąsiedniej nr 76 poł. w Wisłoku Wielkim

 5 600,00 zł

4.

338

0,0174 ha

KS1S/00063880/1

Radoszyce

nieruchomość gruntowa (PsIV), sprzedaż na poszerzenie

nieruchomości sąsiedniej nr 177/2 poł. w Radoszycach

 5 600,00 zł

5.

339/2

0,0542 ha

KS1S/00029718/5

Radoszyce

nieruchomość gruntowa (RIVb), sprzedaż na poszerzenie

nieruchomości sąsiedniej nr 176 poł. w Radoszycach

14 500,00 zł

6.

143/1

0,0062 ha

KS1S/00027559/8

Rzepedź

nieruchomość stanowiąca użytek B, sprzedaż na poszerzenie

nieruchomości sąsiedniej nr 144/9 poł. w Rzepedzi

2 900,00 zł

§2

Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza przez okres 21 dni, informacja o wywieszeniu tego wykazu ogłoszona w prasie lokalnej i miejscach zwyczajowo przyjętych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie do 21.03.2024 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2024-02-07
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-02-12 09:03:46
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 78