> Zarządzenie nr 8/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 stycznia 2024 roku

Zarządzenie nr 8/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 stycznia 2024 roku


w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komańcza na rok szkolny 2024/2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komańcza na rok szkolny 2024/2025 – zgodnie z tabelami, stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Komańcza. 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2024-01-23
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-01-31 08:31:48
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 130