> Zarządzenie nr 7/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 stycznia 2024 r.

Zarządzenie nr 7/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 stycznia 2024 r.


w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Panią Krystynę Galik-Harhaj na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy.

§ 2

Powołanie następuje na czas określony od 2 lutego 2024 r do 31 stycznia 2031 r.

§ 3

Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązywania od dnia 02.02.2024 r.


Data wytworzenia: 2024-01-22
Sporządzone przez: Marian Kurasz (Sekretarz)
Data udostępnienia: 2024-02-12 09:14:41
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 119