> Zapytanie ofertowe Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Remizy OSP w Komańczy

Zapytanie ofertowe Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Remizy OSP w Komańczy


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego:

przedmiot zamówienia dostawy,

pod nazwą:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy Komańcza,  38  -  543  Komańcza  166,  do  31.12.2024  r.  w  ilości  25 000  litrów  oleju  opałowego 
o następujących parametrach:

- wartość opałowa – nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg

- zawartość siarki – nie wyższa niż 0,1%

- temperatura zapłonu – powyżej 55°C

- temperatura płynięcia – nie mniejsza niż -20°C

- gęstość w temp. 15°C - nie większa niż 860 kg/m³

Istotne warunki zamówienia:

 1. Cena podana w ofercie przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy jedynie w przypadku zmiany ceny przez producenta oraz w przypadku zmiany przepisów.
 2. Cena sprzedaży może ulec podwyższeniu i musi ulec obniżeniu wyłącznie w przypadku podwyższenia lub obniżenia ceny paliwa przez producenta, proporcjonalnie do jego wzrostu lub obniżki (przez przedłożenie każdorazowo dokumentu stwierdzającego podwyższenie lub obniżenie dostarczonego produktu, tj. do faktury Wykonawca dołączy oświadczenie cenowe hurtowej ceny zakupu produktu w dniu dostawy).
 3. Zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę marża nie będzie podlegała zmianie przez okres obowiązywania umowy.
 4. Termin płatności za prawidłowo wystawioną fakturę wynosi 30 dni od daty wpływu faktury.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia:

01.02.12024 r.

za pomocą:

Drogą elektroniczną na adres: urzad@komancza.pl

na adres:

38-543 Komancza 166

 

 1. Termin wykonania zamówienia

 

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy przesłać pocztą, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Komańczy, 38-543 Komańcza 166 do dnia 01 lutego 2024 r. do godz. 10.00
 2. W ofercie należy podać cenę netto, stawkę i wartość podatku Vat oraz cenę brutto za 1 litr oleju opałowego lekkiego. Jeżeli oferta będzie złożona za pomocą poczty, na kopercie należy umieścić napis: „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Remizy OSP w Komańczy do 31.12.2024 r.”.
 3. Oferta  winna  zawierać  nazwę  i  adres  Wykonawcy  oraz  podpis  osoby  uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 4. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
 • Wypełniony i podpisany druk oferty cenowej – załącznik nr 1.
 • Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 2.
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w postepowaniu – załącznik nr 3.
 • Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa – załącznik nr 4.
 • Inne dokumenty (tj.: aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 1. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Waga w %

1.

marża

100

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

              (Opis kryterium i wzór jego oceny w zakresie przyznania punktacji)

 

Za cenę najkorzystniejszą przyjmuje się cenę najniższą liczoną w stosunku do ceny producenta. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy ustaleniu cen przedstawił wysokość marży w stosunku
do ceny producenta. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. koszty transportu i rozładunku. Cena oferty
ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 

Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców (jeżeli dotyczy):

Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6)     Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych
w postepowaniu – załącznik nr 3.

7)     Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa – załącznik nr 4.

 1. Dodatkowe informacje
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
 • Pracownik prowadzący postępowanie uprawniony jest do poprawy w ofercie:
 1. oczywistych omyłek pisarskich;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian
  w treści oferty

O dokonanej poprawie pracownik niezwłocznie informuje przełożonego i Wykonawcę.

 • Oferta podlega odrzuceniu przez Zamawiającego, jeżeli:
 1. zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści, w szczególności ceny, w tym błędne określenie stawki podatku od towarów i usług VAT, lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym stanowiących kryterium oceny ofert;
 2. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 nie złożył stosownych wyjaśnień;
 5. wpłynęła po terminie składania ofert.
 • Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
 • Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert do negocjacji kwalifikuje się wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
 • Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli:
 1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
 4. zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 • Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia wyboru oferty.
 • Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
 1. Andrzej Ferenc

tel. 013 4677035 wew. 38

e-mail: aferenc@komancza.pl, urzad@komancza.pl


Data wytworzenia: 2024-01-29
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-01-29 14:32:17
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Termin składania ofert: 2024-02-01 10:00:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 298