> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 stycznia 2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 stycznia 2024 r.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa parku miniatur architektury drewnianej pogranicza polsko-słowackiego”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 44/8, 44/9, 44/10 - obręb Radoszyce.

W związku z powyższym informuje się każdego kto ma interes prawny, o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń, oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2024-01-19
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-01-22 08:39:04
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 219