> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 04 stycznia 2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 04 stycznia 2024 r.


o  wydanej decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedzią wraz z rozbudową sieci w miejscowości Jawornik- etap III”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 62/2, 62/1, 64, 97, 53/3 – obręb Jawornik, nr ew. 9/1, 9/3 – obręb Prełuki, nr ew. 592/6, 506/2, 453/3, 453/1, 455/1, 455/2, 459/5, 459/6, 460/1, 461/1, 465, 559/3, 466/2, 467/2 - obręb Komańcza.

W związku z powyższym informuje się każdego kto ma interes prawny, o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń, oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.

 


Data wytworzenia: 2024-01-04
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-01-04 15:01:32
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 216