> Zarządzenie nr 189/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zarządzenie nr 189/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2023 r.


w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego Gminy Komańcza na rok 2024

Na podstawie art. 283 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz §9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 506), zarządzam, co następuje:

§1.

Zatwierdzam Plan audytu wewnętrznego Gminy Komańcza na rok 2024, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Audytorowi Wewnętrznemu.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2023-12-21
Sporządzone przez: Katarzyna Sekuła (Audytor)
Data udostępnienia: 2023-12-29 13:36:31
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 190