> Wójt Gminy Komańcza ogłasza otwarty konkurs ofert pn.: Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. obejmujących organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych z przeznaczeniem dla osób, które z powo

Wójt Gminy Komańcza ogłasza otwarty konkurs ofert pn.: Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. obejmujących organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych z przeznaczeniem dla osób, które z powo


Na podstawie art. 25 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.).

Wójt Gminy Komańcza ogłasza otwarty konkurs ofert pn.:

„Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. obejmujących organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych z przeznaczeniem dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, zamieszkałych na terenie i Gminy Komańcza”.

 1. Opis zadania:

Zadanie realizowane jest w ramach zadania własnego Gminy Komańcza z zakresu pomocy społecznej – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz. 901 ze zm.). Zadanie obejmuje organizację i świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Komańcza, którym tę formę pomocy, z powodu wieku, choroby i innych przyczyn przyznał w drodze decyzji administracyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w Komańczy .

 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty na wykonanie zadań:

Zadanie może być wykonywane jako powierzone zadanie publiczne przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) -

 • Zakres zadania:
 1. Przewidywana ilość godzin usług opiekuńczych do realizacji w roku 2024 – 1 100 godzin.
  Przewidywana liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych w roku 2024 – 4 osób.

Przewidywana liczba godzin i liczba osób jest liczbą szacunkową. Liczba odbiorców usług, liczba godzin usług świadczonych na rzecz jednego odbiorcy oraz ogólna liczba godzin usług w trakcie realizacji umowy może ulegać zmianie, wobec zmiany okoliczności faktycznych .

Rzeczywista liczba godzin zleconych do realizacji zależna będzie od faktycznego zapotrzebowania na tę formę pomocy. Okres, na jaki przyznawane będą usługi będzie indywidualnie zróżnicowany dla poszczególnych odbiorców.

 1. Wysokość środków finansowych na realizację zadania w roku 2024 wynosi: do kwoty 39 000,00 zł.

Kwota ta może ulec zmianie w szczególności gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia lub zwiększenia budżetu Gminy Komańcza w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu lub w przypadku zmiany potrzeb w zakresie usług opiekuńczych.

 1. Informacja o przekazanych dotacjach dla zadań tego samego rodzaju w roku bieżącym i poprzednim:
 • w 2021 r. – wysokość przekazanej dotacji na realizację zadania: 20 275,00 zł, liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych: 6
 • w 2022 r. – stan na 31.12.2022 r. wysokość przekazanej dotacji na realizację zadania: 11 916,70 zł, liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych: 4
 • w 2023 r. – stan na 31.10.2023 r. wysokość przekazanej dotacji na realizację zadania: 16 566,80 zł, liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych: 7
 1. Realizacja zadania:
 1. Realizacja usług opiekuńczych odbywać się będzie nieprzerwanie we wszystkie dni robocze w godzinach od 6.00 do 22.00 a wyjątkowych sytuacjach, w uzgodnieniu ze zleceniodawcą, podmiot zabezpieczy realizację usług opiekuńczych w dni wolne od pracy.
 2. Osoby świadczące usługi opiekuńcze muszą posiadać książeczkę zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi niezbędnymi do wykonania zadania. Osoby świadczące usługi będą realizowały zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 1. W związku z realizacją zadania, Oferent zobowiązany jest do przestrzegania reżimu sanitarnego, stosowania środków ochrony indywidualnej, przestrzegania zaleceń oraz bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydawanych przez odpowiednie służby i organy, w tym zobowiązuje się zabezpieczyć środki ochrony osobistej pracownikom w związku z realizacją zadania.
 1. Wykonawca zapewnia osobom świadczącym usługi wyposażenie dostosowane do zakresu niesionej pomocy np. rękawiczki jednorazowe, maseczki, środki do dezynfekcji, odzież ochronną, możliwość kontaktu telefonicznego i in. w miarę i odpowiednio do wystąpienia potrzeb.
 2. Wykonywanie usług opiekuńczych obejmować będzie rzeczywisty wymiar godzin usług określony w indywidualnej decyzji administracyjnej wydawanej przez GOPS w Komańczy z wyłączeniem czynności przygotowawczych np. dojazdów do odbiorców usług.
 3. W zakresie realizacji zadania, oferent zobowiązuje się do ścisłej współpracy z GOPS w Komańczy, na zasadach określonych umową.
 1. Termin i warunki realizacji zadania:
 1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określonego w ogłoszeniu konkursowego zostaną określone w umowie.
 3. Realizując zadanie publiczne określone w ogłoszeniu konkursowym, oferent nie może zlecić firmie zewnętrznej lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą realizacji tego zadania.
 4. Usługi będą realizowane w miejscu zamieszkania osób, którym GOPS w Komańczy przyznał usługi decyzją administracyjną.
 5. W zakresie związanym z realizacją zdania publicznego, w tym gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, oferent postępuje zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania publicznego w trybie określonym w ogłoszeniu, zobowiązuje się do wykonania w zakresie i na warunkach określonych w umowie, w tym związanych z obowiązkiem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Podmiot, który przyjął zadanie do realizacji jest zobowiązany do prowadzenia sprawozdawczości – w zakresie określonym umową oraz zgodnie z obowiązkiem, o którym mowa w art. 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; sporządzenia sprawozdania wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia, o którym mowa w pkt. IV.4 ogłoszenia konkursowego.
 1. Termin i tryb składania ofert:
  1. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta, z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych w roku 2024 na terenie Gminy Komańcza”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2023 r., bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Komańcz,y Komańcza 166, 38-543 Komańcza – w Sekretariacie Urzędu O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje wpływu oferty doSekretariatu, w terminie j.w.
  2. Oferta realizacji zadania publicznego powinna zawierać w szczególności:
 2. termin i miejsce realizacji zadnia publicznego,
 3. opis zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 4. opis zakładanych rezultatów realizacji zadania,
 5. dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego,
 6. informację o wcześniejszej działalności oferenta, w zakresie którego dotyczy zadanie,
 7. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
 8. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 9. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
 10. wypełnione wszystkie pola w formularzu (w przypadku, gdy informacja wymagana w danym polu z jakiegokolwiek powodu nie dotyczy oferenta, należy wpisać ,,nie dotyczy” a w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych należy wpisać cyfrę ,,0”).
  1. Ponadto do oferty należy dołączyć:
 11. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
 12. kopię umowy lub statutu spółki- w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 13. statut,
 14. oświadczenie, że wszelkie dotacje otrzymane ze środków publicznych w ciągu ostatnich lat zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem,
 15. oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu kadry gwarantującej wykonanie zadania,
 16. fakultatywnie – rekomendacje, opinie.
  1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
  2. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane (należy wypełnić wszystkie pola oferty, w miejscach, które nie dotyczą oferenta należy wpisać nie dotyczy).
  3. Podmioty ubiegające się o środki finansowe powinny złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadać cele statutowe zbieżne z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu konkursowym.
  4. Nie dopuszcza się uzupełniania lub poprawiania złożonych ofert.
  5. Oferty należy składać na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).
  6. Do oferty winny być dołączone wymagane załączniki, określone we wzorze oferty, a także inne informacje i dokumenty wskazane w specyfikacji niniejszego konkursu.

Warunki wyboru ofert oraz załączniki można pobrać ze strony internetowej https://komancza.pl/bip/k/103/ oraz https://komancza.naszops.pl/bip/ (w zakładce zamówienia publiczne).

 1. Zasady rozpatrywania ofert:
  1. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt IV.1 złożone oferty zostaną rozpatrzone i zaopiniowane przez powołaną zarządzeniem Wójta Gminy komisję konkursową, w celu przedłożenia propozycji wyboru oferty, na którą proponuje się udzielenie dotacji.
  2. Komisja konkursowa dokona otwarcia złożonych ofert w dniu 15 grudnia 2023 r. o godz. 10.00, a następnie przystąpi do sprawdzania i oceny ofert.
  3. W skład komisji konkursowej wchodzą następujące osoby powołane Zarządzeniem Wójta Gminy Komańcza:

- Przedstawiciel Wójta Gminy Komańcza,

- Dwóch Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy.

 1. Na podstawie opinii wyżej określonej komisji –Gmina Komańcza reprezentowana przez Wójta Gminy Komańcza powierzy w drodze umowy zlecenia realizację zadania i przyznaniem dotacji na rok 2024 wybranemu zgodnie z przyjętą procedurą podmiotowi wyłonionemu w drodze niniejszego konkursu.
 2. Niniejsze postępowanie konkursowe nie przewiduje trybu odwoławczego.
 3. 6. Przy rozpatrywaniu ofert i dokonywaniu wyboru oferentów będą brane pod uwagę zasady i kryteria określone w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z uwzględnieniem zasad pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 4. 7. Kryteria oceny ofert wraz ze sposobem ich oceny zawarte w warunkach wyboru ofert zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 5. Oferty nie spełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.
 6. Złożone oferty nie są równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert:
 8. a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza,
 9. b) w Biuletynie Informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy,
 10. c) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza,
 11. d) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy.
 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z poniższą informacją.

Administrator danych osobowych

W zakresie rejestracji wpływających ofert i ich analizy pod względem formalnym Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komańczy. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres Komańcza 166, 38-543 Komańcza, e-mail: gops@komancza.pl lub telefonicznie 13 46 77 350.

W zakresie prac komisji konkursowej, merytorycznej oceny ofert a także podjęcia decyzji o rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu ofert Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Komańcza, Komańcza 166, 38-543 Komańcza, tel. 13 46 77 035, e-mail: urzad@komancza.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej - gops@zagorz.pl lub listownie na adres siedziby

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b RODO w celu przeprowadzenia konkursu na realizację zadania obejmującego organizację i świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Komańcza. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane o których mowa w art. 9 ust.1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust 2 lit a RODO) którą można odwołać w dowolnym czasie.

Konkurs jest przeprowadzany w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest GOPS w Komańczy.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postepowania konkursowego, a następnie zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwizacyjnymi (wyrażonymi w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy).

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, oceny ofert i wyboru podmiotu, z którym zostanie podpisana umowa.

Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, nie będą również wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 • Postanowienia końcowe:

Konkurs może zostać unieważniony w całości lub w części na zasadach przewidzianych w art. 18 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty;
 • żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Warunki wyboru ofert na świadczenia usług opiekuńczych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Komańcza w miejscu ich zamieszkania.

Załącznik nr 2: Oświadczenie oferenta w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.


Data wytworzenia: 2023-11-23
Sporządzone przez: Renata Wyka (Kierownik GOPS w Komańczy)
Data udostępnienia: 2023-11-28 09:52:41
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 192