> Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z 21 listopada 2023 r.

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z 21 listopada 2023 r.


Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a. oraz art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) zwanej dalej ugn, w związku z art. 30 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2023 r., poz. 924, z późn. zm.) zwanej dalej specustawą gazową

WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA,

że na podstawie art. 128 ust. 4 ugn w związku z art. 24 ust. 2, art. 30 specustawy gazowej oraz art. 104 k.p.a., została wydana decyzja znak: N-V.7570.2.147.2023 o ustaleniu odszkodowania z tytułu ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków gminy Komańcza, obręb Rzepedź, jako działka nr 128/5 oraz za szkody na niej powstałe, wskutek realizacji inwestycji objętej decyzją Wojewody Podkarpackiego z 10 października 2017 r. znak: 1/5/17, ustalającą lokalizację inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wydana w celu realizacji inwestycji pn. „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej
i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP”.

Wyżej wymienioną decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komańcza.

Odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym zgodnie z  art. 133 pkt 2 ugn zostanie wpłacone do depozytu sądowego.
 


Data wytworzenia: 2023-11-21
Sporządzone przez: Wojewoda Podkarpacki
Data udostępnienia: 2023-11-28 09:57:07
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 127