> Zarządzenie nr 172/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 listopada 2023 r.

Zarządzenie nr 172/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 listopada 2023 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu pomocy społecznej na rok 2024 polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych z przeznaczeniem dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, zamieszkałych na terenie Gminy Komańcza

na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.), art.17 ust.1 pkt.11, art. 25 ust.1 i ust.4 i ust. 5 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz. 901 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt.1, art.5 ust.4 pkt.1, art. 11 ust.1 pkt 2 i ust. 2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 571)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rok 2024 polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych z przeznaczeniem dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, zamieszkałych na terenie Gminy Komańcza.
  2. Realizacja zadania nastąpi w drodze dotacji oraz zlecenia usługi o określonych kryteriach merytorycznych.
  3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie :

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2023-11-23
Sporządzone przez: Renata Wyka (Kierownik GOPS w Komańczy)
Data udostępnienia: 2023-11-28 09:45:42
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 190