> Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy/ remontów dróg na terenie Gminy Komancza.

Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy/ remontów dróg na terenie Gminy Komancza.


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego:

przedmiot zamówienia usługi

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy/ remontów dróg na terenie Gminy Komancza.

Drogi dla których należy wykonać dokumentację projektową:

Zad. 1. Droga wewnętrzna na działce nr 7/10 w m. Turzańsk.

- długość ok. 182m , należy przewidzieć wykonanie odwodnienia, zjazdy mapa nr 1

Zad. 2. Droga wewnętrzna na działce nr 336/2 w m. Turzańsk

- długość ok 282m, należy przewidzieć odwodnienie, zjazdy montaż barier energochłonnych, mapa nr 2

Zad. 3. Droga wewnętrzna na działkach nr 329/2, 328 w m. Turzańsk

- długość ok. 160m, mapa nr 3

Zad. 4. Remont zjazdu z drogi Powiatowej w Turzańsku

- długość ok. 30m , mapa nr 4

Zad. 5. Droga wewnętrzna na działce nr 166/3  (Zil) w m. Rzepedź

- długość ok 376m, należy przewidzieć odwodnienie, mapa nr 5

Zad. 6. Droga publiczna nr 117301R Rzepedź-Przybyszów w km 1+550 – 2+250.

- długość ok 700m, mapa nr 6

Zad. 7. Droga wewnętrzna na działkach nr 10/7i remont nawierzchni na działce nr 10/32, w m. Kulaszne

- długość ok. 116m i utwardzenie terenu, mapa nr 7

Przebudowa/ remont dróg w szczególności obejmuje:

 • Wykonanie warstw konstrukcyjnych
 • Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych
 • Wykonanie poboczy
 • Wykonanie zjazdów
 • Wykonanie odwodnienia drogi w przypadku gdzie będzie potrzebne
 • Wykonanie wymiany przepustów w przypadku gdzie będzie potrzebne
 • Oznakowanie
 • Elementy bezpieczeństwa
 • Inwentaryzacja geodezyjna

Założenia do projektowania:

 • Szerokość jezdni 2,5 – 3,5m (szerokość będzie ustalana na bieżąco z Zamawiającym)
 • Szerokość poboczy do 0,75m po obu stronach jeździ (pobocza dostosowane do szerokości pasa drogowego)
 • Klasa techniczno–użytkowa drogi D
 • Ilość jezdni w przekroju poprzecznym: 1

W przypadku nałożenia obowiązku wykonania KIP zostanie on zlecony osobnym zleceniem.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

 • wizja lokalna w terenie
 • uzyskanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
 • opracowanie projektu budowlanego /dokumentacji techniczno projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi, budowy/wykonania robot budowlanych
 • opracowanie kosztorysów inwestorskich
 • opracowanie przedmiarów robót
 • opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem – jeżeli będzie wymagana
 • uzyskanie decyzji konserwatora zabytków – jeżeli będzie wymagana
 • uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, warunków oraz innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi – jeżeli będzie wymagana
 • uzyskanie zgód właścicieli działek przyległych na wejście w teren i nieodpłatne posadowienie infrastruktury – jeżeli zajdzie taka konieczność
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy/ wykonania robot budowlanych z adnotacją organu właściwego do tych spraw, że do zgłoszenia w ustawowym terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 • przekazanie praw autorskich majątkowych oraz praw zależnych do treści dokumentacji projektowej wskazanej w ust 2.
 • przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej w czterech egzemplarzach w wersji papierowej oraz kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w.w w wersji elektronicznych na płycie CD.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie niezbędne projekty, dokumenty, uzgodnienia, badania i analizy, które umożliwią prawidłowe wykonanie zadania.

Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Jeżeli prawo lub inne względy wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były weryfikowane przez osoby do tego uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji, sprawdzeń bądź uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt. Wszelkie wymagane uzgodnienia należy dołączyć do dokumentacji projektowej. Oryginały uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu.

Dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Brak jest zgody na wprowadzanie do treści dokumentacji nazw własnych producentów/produktów/kart technologicznych. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych.

Istotne warunki zamówienia:

 • Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 • Dokumentacja projektowa będzie powstawała w ścisłej współpracy Wykonawcy z Zamawiającym opartej na wzajemnym dialogu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wszelkich uzgod­nień z Zamawiającym w zakresie wykonywanej dokumentacji
 • Dokumentacja projektowa posłuży do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowla­nych, a zatem powinna być wykonana zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych oraz prze­pisami wykonawczymi do PZP.
 • Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła.

Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:

 • Prawem Budowlanym i sztuką inżynierską
 • Obowiązującymi warunkami technicznymi
 • Obowiązującymi normami
 • Prawem Zamówień Publicznych,
 • Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowe­go zakre­su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbio­ru robót budow­lanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U.z 2021 r., poz. 2454 z póź.zm.),
 • Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia me­tod i pod­staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projekto­wych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-u­żytkowym (Dz. U. z 2021 ,poz.2458 ).
 • Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków techniczno budowlanych dotyczących dróg publicznych. (Dz. U. 2022 poz 1518 późn. zm.)

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 21 listopad 2023 roku do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Gmina Komańcza 38-543 Komańcza 166 (Sekretariat) osobiście lub za pomocą operatora pocztowego.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

 1. Bogdan Wiktor tel: 13 46 77 035 wew. 44 email: bwiktr@komancza.pl

w godz. pomiędzy 7:00 – 15:00 (poniedziałek, wtorek, środa) 7:00-16:00 (czwartek), 7:00-14:00 (piątek).

Termin wykonania zamówienia: miesiąc od dnia podpisania umowy.

Sposób przygotowania i zaadresowania oferty:

1) zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze – Formularz oferty, (Załącznik Nr 1)

2) Oferta powinna być opieczętowania i podpisana przez osobę upoważnioną.

3) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

4)Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na – opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy/ remontów dróg na terenie Gminy Komańcza oraz opatrzona ostrzeżeniem: nie otwierać przed dniem 21 listopad 2023 roku godz. 10:00

5)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

6)Oferta złożona po terminie zostanie odesłana Wykonawcy bez jej otwierania.

7) Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Wymagany termin ważności oferty: Wykonawca pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium:

Waga:

cena

100%

Razem

100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Kryterium Cena - waga kryterium: 100% (maksymalna liczba punktów 100) punkty będą liczone według wzoru:

 

C(1,2,3...)=Cn/Cb x 100

 

gdzie:

C(1,2,3...) – liczba przyznanych punktów badanej oferty

Cn- cena brutto najniższej oferty w PLN

Cb- cena brutto badanej oferty w PLN

 

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców (jeżeli dotyczy):

Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków

Nie dotyczy

Nie dotyczy

  

Termin i miejsce otwarcia ofert.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopad 2023 roku o godz. 10:15 w budynku Urzędu Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, w pokoju nr 105.

Dodatkowe informacje:

 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
 • Pracownik prowadzący postępowanie uprawniony jest do poprawy w ofercie:
 1. oczywistych omyłek pisarskich;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

O dokonanej poprawie pracownik niezwłocznie informuje przełożonego i Wykonawcę.

 • Oferta podlega odrzuceniu przez Zamawiającego, jeżeli:
 1. zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści, w szczególności ceny, w tym błędne określenie stawki podatku od towarów i usług VAT, lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym stanowiących kryterium oceny ofert;
 2. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 nie złożył stosownych wyjaśnień;
 5. wpłynęła po terminie składania ofert.
 • Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
 • Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert do negocjacji kwalifikuje się wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
 • Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli:
 1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
 4. zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Załączniki składające się na integralną część zapytania ofertowego:

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania
 • Wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania
 • Mapy sytuacyjne – załącznik nr 3 do zapytania

Data wytworzenia: 2023-11-14
Sporządzone przez: Bogdan Wiktor (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-11-15 09:13:06
Rodzaj zamówienia: Informacja
Termin składania ofert: 2023-11-21 10:00:00
Termin otwarcia: 2023-11-21 10:15:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 184