> Zarządzenie nr 166/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 listopada 2023 r.

Zarządzenie nr 166/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 listopada 2023 r.


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i projektów oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) , art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 r. poz. 530)

zarządzam co następuje:

§1

 1. Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – ds. inwestycji i projektów.
 2. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną celem przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko – ds. inwestycji i projektów w składzie:
  1. Paweł Rysz – Przewodniczący Komisji;
  2. Marian Kurasz – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
  3. Katarzyna Rzepka - Członek Komisji;
  4. Anna Wiszniewski-Tchoryk – Członek Komisji.
 2. Szczegółowy tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej określa Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Komańczy.

§3

Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Komańczy i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Komańczy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2023-11-09
Sporządzone przez: Marian Kurasz (Sekretarz)
Data udostępnienia: 2023-11-09 15:36:17
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 270