> Zarządzenie nr 165/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 7 listopada 2023 r.

Zarządzenie nr 165/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 7 listopada 2023 r.


w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze. zm.)

Wójt Gminy Komańcza- zarządza co następuje :

§1

Opracowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza wraz z objaśnieniami przedstawia się Radzie Gminy Komańcza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


Data wytworzenia: 2023-11-07
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2023-11-09 15:44:38
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 72