> Zarządzenie nr 153/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 października 2023 roku

Zarządzenie nr 153/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 października 2023 roku


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Urzędu Gminy Komańcza do złożenia wniosku o adres do e-Doręczeń u publicznego dostawcy usługi

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 285 ze zm.), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE

zarządzam, co następuje:

§1.

Udzielam pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Rachwał - Informatykowi w Urzędzie Gminy w Komańczy, do złożenia wniosku o przyznanie adresu doręczeń elektronicznych (ADE) nadawany użytkownikowi e-Doręczeń.

§2.

Pełnomocnictwo obowiązuje od chwili jego podpisania tj. od dnia 19.10.2023 r. do chwili jego cofnięcia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2023-10-19
Sporządzone przez: Marian Kurasz (Sekretarz)
Data udostępnienia: 2023-11-08 17:16:40
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 88