> Zarządzenie nr 161/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 października 2023r

Zarządzenie nr 161/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 października 2023r


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), w związku z art. 53 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje

§ 1

Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Komańcza”.

§ 2

W skład Komisji Przetargowej wchodzą:

  1. Paweł Rysz – Zastępca Wójta Gminy - Przewodniczący,
  2. Iwona Miszczyszyn - Inspektor - Sekretarz,
  3. Bogdan Wiktor – Inspektor - Członek komisji,
  4. Kamila Sobolak – Inspektor - Członek komisji.

§ 3

Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa Regulamin pracy komisji przetargowej zatwierdzony Zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 marca 2021 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2023-10-31
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-11-08 16:47:45
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 54