> Zarządzenie nr 148/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 października 2023r

Zarządzenie nr 148/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 października 2023r


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), w związku z art. 53 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje

§ 1

Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komańcza”.

§ 2

W skład Komisji Przetargowej wchodzą:

  1. Zastępca Wójta Gminy Paweł Rysz - Przewodniczący,
  2. Inspektor Iwona Miszczyszyn - Sekretarz,
  3. Inspektor Bogdan Wiktora - Członek komisji,
  4. Inspektor Tomasz Zielińskiego - Członek komisji.

§ 3

Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa Regulamin pracy komisji przetargowej zatwierdzony Zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 marca 2021 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2023-10-09
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-11-08 17:16:29
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 43