> Uchwała Nr LXIII/500/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 października 2023 r.

Uchwała Nr LXIII/500/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 października 2023 r.


w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Komańcza na lata 2023-2030

Na podstawie art. 10e, art. 10f ust. 4,  art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 3 pkt 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 ze zm).


Rada Gminy Komańcza
uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Komańcza na lata 2023-2030, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Data wytworzenia: 2023-10-31
Sporządzone przez: Anna Wiszniewski-Tchoryk (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-11-07 12:09:54
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 69