> Uchwała Nr LXIII/499/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 października 2023 r.

Uchwała Nr LXIII/499/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 października 2023 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Komańcza

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samo-rządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz §3, §4 ust. 1 pkt 3 i §12 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Komańcza (Dz. Urz. Woj. Podkar. z 2017 r. poz. 2751 ze zm.)


Rada Gminy Komańcza
uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę niezabudowanej nieruchomości gminnej o nr ewid.: 560/2 o powierzchni 0,0060 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Komańcza, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku prowadzi księgę wieczystą Nr KS1S/00034477/1, za  niezabudowaną nieruchomość o nr ewid.: 472/11 o powierzchni 0,0085 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Szczawne, stanowiącą własność osoby fizycznej.

§ 2. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące drogi, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr.:

  1. 472/13 o pow. 0,0033 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Komańcza, stanowiącej wła-sność osoby fizycznej;
  2. 55/1 o pow. 0,0372 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Szczawne, Gmina Komańcza, stanowiącej własność osoby fizycznej;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2023-10-31
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-11-07 12:05:39
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 120