> Uchwała Nr LXIII/496/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 października 2023 r.

Uchwała Nr LXIII/496/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 października 2023 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania  finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zadania ”Przebudowa mostu na drodze gminnej nr 117301R Rzepedź- Przybyszów”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

    
Rada Gminy Komańcza  
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 z przeznaczeniem na realizację  zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa mostu na drodze gminnej nr 117301R Rzepedź- Przybyszów” w wysokości 61 254,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery zł 00/100).

§ 2. Źródłem pokrycia zobowiązania, o którym mowa w § 1 będą dochody własne Gminy Komańcza w 2024 roku z  tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Data wytworzenia: 2023-10-31
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2023-11-07 11:18:02
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 53