> Wójt Gminy Komańcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza

Wójt Gminy Komańcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza


Ogłoszenie

Wójt Gminy Komańcza zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.)

ogłasza   przetargi

ustne nieograniczone, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, położonych w Moszczańcu, gm. Jaśliska

Lp.

Położenie

Nr ewid. nieruchomości

Pow. [ha]

Nr KW

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza [zł]

Wysokość wadium [zł]

Minimalne postąpienie [zł]

Godz. rozpoczęcia przetargu

1.

Moszczaniec

15/187

0,0048

KS1S/00056611/3

Nieruchomość niezabudowana. Przeznaczona pod budowę garażu, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.  

1 845

190

20

830

2.

Moszczaniec

15/183

0,0048

KS1S/00056611/3

Nieruchomość niezabudowana. Przeznaczona pod budowę garażu, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.  

1 845

190

20

900

3.

Moszczaniec

15/180

0,0048

KS1S/00056611/3

Nieruchomość niezabudowana. Przeznaczona pod budowę garażu, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.  

1 845

190

20

930

4.

Moszczaniec

15/179

0,0048

KS1S/00056611/3

Nieruchomość niezabudowana. Przeznaczona pod budowę garażu, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.  

1 845

190

20

1000

5.

Moszczaniec

15/178

0,0048

KS1S/00056611/3

Nieruchomość niezabudowana. Przeznaczona pod budowę garażu, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.  

1 845

190

20

1030

6.

Moszczaniec

15/177

0,0048

KS1S/00056611/3

Nieruchomość niezabudowana. Przeznaczona pod budowę garażu, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.  

1 845

190

20

1100

7.

Moszczaniec

15/176

0,0048

KS1S/00056611/3

Nieruchomość niezabudowana. Przeznaczona pod budowę garażu, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.  

1 845

190

20

1130

 1. Przetargi na powyższe nieruchomości odbędą się w dniu 14 listopada 2023 r. w Urzędzie Gminy Komańcza, Komańcza 166 / I piętro, sala konferencyjna, nr 109 /.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 3. Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość, którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku, gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna z zaznaczeniem jej numeru.
 4. Wadium należy wpłacić na każdą nieruchomość oddzielnie na konto Gminy Komańcza nr 63 1130 1105 0005 2057 5820 0007 prowadzone w BGK w Rzeszowie.
 5. Wadium wniesione w terminie uznaje się tylko takie, który wpłynęło na konto bankowe Urzędu najpóźniej do końca dnia 11.2023r.
 6. Wpłacone wadium przez nabywcę, którego cena została wybrana jako najkorzystniejsza, zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie 3 dni od zakończenia, zamknięcia lub odwołania przetargu, przelewem na wskazane przez nich konto bankowe. W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży, wadium przepada.
 7. Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto, zawiera podatek VAT 23%, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1570 ze zm.).
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 9. Sprzedający powiadomi wygrywającego przetarg o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości.
 11. Zbywane nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zbywane nieruchomości są bez obciążeń, praw, roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
 12. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłat z tytułu ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej obciążają w całości kupującego.
 13. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu w całości lub części z ważnych powodów.  
 14. Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie (lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.
 15. Dodatkowe informacje do uzyskania w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 w godz. pracy oraz telefonicznie 13 467 70 35 w. 36.

Data wytworzenia: 2023-10-06
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-10-08 10:27:08
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 777