> Uchwała Nr LXII/495/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 września 2023 r.

Uchwała Nr LXII/495/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 września 2023 r.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art.1 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2023 r. poz. 887 ze zm.) oraz Rozporządzenia z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. nr 48 poz. 284)


Rada Gminy Komańcza
uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Regulamin Cmentarzy Komunalnych, położonych na terenie Gminy Komańcza, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2023-09-27
Sporządzone przez: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2023-10-16 12:22:22
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 253