> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 września 2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 września 2023 r.


o  wydanej decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:„Budowa oświetlenia drogowego drogi w miejscowości Komańcza”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 514/1, 273/2, 276/2, 278/5, 278/7- obręb Komańcza.

W związku z powyższym informuje się każdego kto ma interes prawny, o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń, oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.

 


Data wytworzenia: 2023-09-26
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-10-02 13:51:52
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 296