> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 września 2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 września 2023 r.


o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 775) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz.U. z 2023r. poz.977 z późn. zm.)

Zawiadamiam

o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję znak Zp.6730.13.2023 z dnia 07.09.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa budynku mieszkalno – szkoleniowego przy Zakładzie Karnym w m. Nowy Łupków” przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 31/76 położonej w miejscowości Nowy Łupków, gmina Komańcza

W związku z powyższym informuje się każdego kto ma interes prawny, o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń, oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2023-09-26
Sporządzone przez: Justyna Sawczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-10-02 13:30:45
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 274