> Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków

Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków


KARTA INFORMACYJNA wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków

Opis sprawy

Gminna Ewidencja Zabytków – zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

  1. zabytki nieruchome wpisane do rejestru,
  2. inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
  3. inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków

Podstawa Prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 775 z dnia 2023.04.25)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2142 z dnia 2022.10.19)
  3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 840 z dnia 2022.04.19)
  4. Zarządzenie nr 88/16 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 września 2016 roku w sprawie utworzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Komańcza

Wymagane dokumenty

Druk wniosku można pobrać w Sekretariacie  Urzędu Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 lub ze strony www.komancza.pl

Wypełniony wniosek należy złożyć wraz z kompletem załączników

Załączniki

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Komańcza
  2. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby),
  3. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty lub dokonania przelewu tytułem opłaty skarbowej

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Sekretariacie  Urzędu Gminy Komańcza lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy Komańcza

38-543 Komańcza 166

Opłaty

Opłata skarbowa za zaświadczenie w wysokości 17 zł wniesiona na konto Urzędu Gminy Komańcza :

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie

Nr 20 1130 1105 0005 2057 5820 0005 z  dopiskiem opłata skarbowa

Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Podinspektor ds. inwestycji gminnych i projektów

Tomasz Zieliński

Urząd Gminy  Komańcza 38-543 Komańcza 166

I piętro pok. Nr 105, tel: 13 467 70 35 wew. 44

email: tzielinski@komancza.pl 

Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego


Data wytworzenia: 2023-09-15
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2023-09-18 08:37:15
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 399