> Dostawa, montaż i uruchomienie oczyszczalni ścieków w wersji z kontenera samonośnego  w ramach modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Rzepedzi

Dostawa, montaż i uruchomienie oczyszczalni ścieków w wersji z kontenera samonośnego  w ramach modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Rzepedzi


”Dostawa, montaż i uruchomienie oczyszczalni ścieków w wersji z kontenera samonośnego w ramach modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Rzepedzi”

 

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez Zamawiającego na podstawie obowiązującego Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych, który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Komańcza

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440755

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Komańcza 166

1.4.2.) Miejscowość: Komańcza

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-543

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.4.7.) Numer telefonu: /13/46-77-035

1.4.8.) Adres poczty elektronicznej: urzad@komancza.pl

1.4.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.komancza.pl

1.5.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

 

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia sektorowego podprogowego prowadzonego w trybie przetargowym.

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa, montaż i uruchomienie oczyszczalni ścieków w wersji z kontenera samonośnego w ramach modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Rzepedzi”

2.4.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: nie

2.5.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Komańcza, na której dostępna jest dokumentacja prowadzonego postępowania.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: nie

3.3.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: nie

3.4.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:

Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami:

 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej urzad@komancza.pl
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.
 3. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

3.6.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.7.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: nie

3.8.) Oferta - katalog elektroniczny: nie dotyczy

3.9.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

3.10.) RODO (obowiązek informacyjny):

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Komańcza;

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@komancza.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

 1. a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 2. b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 3. c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 4. d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

 1. a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Wp.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: nie

4.1.5.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie oczyszczalni ścieków w wersji z kontenera samonośnego w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Rzepedzi, zlokalizowanej na działce ewid. nr 161/3 obręb Rzepedź.

W ramach zamówienia należy wykonać dostawę, montaż i uruchomienie [rozruch biologiczny] oczyszczalni ścieków w wersji z kontenera samonośnego, złożonego z jednego lub kilku bloków biologicznych zwanych bioreaktorami, do biologicznego oczyszczania ścieków metodą biologiczną tzw. „osadu czynnego” w wersji przepływowej z oddzielnym osadnikiem wtórnym.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 • Przedmiot zamówienia nie obejmuje robót ziemnych, wykopów i posadowienia kontenera, które Zamawiający wykona we własnym zakresie
 • Dopuszcza się w realizacji przedsięwzięcia:
 1. Wykorzystanie podczas montażu bioreaktorów  kontenerowych w całości istniejącej infrastruktury OŚ, tj.  uzbrojenia instalacyjnego, komunikacji  i  zbiorników wchodzących w skład istniejącej oczyszczalni ścieków.
 2.  Zastosowanie kontenerowej oczyszczalni ścieków w wersji sekwencyjnej tzw. SBR [sekwencyjny  reaktor porcjowy],

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

4.2.1.) Główny kod CPV:

     45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

     45232470-7 Stacje przesyłu odpadów

     42996000-4  Maszyny do uzdatniania ścieków

4.2.2.) Zamówienie obejmuje opcje: nie

4.2.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do dnia 15 grudnia 2023 r.

4.2.4.) Zamawiający przewiduje wznowienia: nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.3.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.4.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Rodzaj kryterium: inne

4.3.6.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.7.) Waga: 40,00

4.3.8.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: nie

 

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: nie

5.2.) Warunki udziału w postępowaniu: tak

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

     Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

 1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

    Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

    Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

 1. zdolności technicznej lub zawodowej:

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:

a). wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia, które polegały na wykonaniu dostawy i montażu wyposażenia oczyszczalni ścieków wraz z osprzętem o wartości co najmniej 700.000,00 zł brutto każda.

 

5.3.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy: tak

5.4.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

 1. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ

5.5.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 4 do SWZ).

5.6.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: nie dotyczy

5.7.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: nie

 

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: nie

6.2.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: nie

6.3.) Zamawiający wymaga wadium: nie

6.4.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: tak

6.5.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.

 

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: nie

7.2.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: tak

7.3.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.
 2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności wymienione w § 77 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych.

 

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 21.08.2023 r. godz. 9:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Komańczy. 38- 543 Komańcza 166, pok.nr 9 sekretariat.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 21.08.2023r. o godz. 9:30

        Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Komańczy.

8.4.) Termin związania ofertą: do 19.09.2023 r.

 

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

9.1.) Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. Przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu inwestycji ma na celu ocenę i sprawdzenie możliwości prowadzenia robót oraz oceny stanu istniejącego.

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej.

9.2.) Zamawiający wyklucza wykonawcę na podstawie w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. Z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek.

9.3.) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w pkt. 9.2. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zawarte w druku załącznika nr 3 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.


Data wytworzenia: 2023-08-10
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-08-10 15:47:22
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 230