> Zarządzenie nr 128/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 września 2023 roku

Zarządzenie nr 128/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 września 2023 roku


w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzepedzi do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 i § 5 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organowi prowadzącemu szkołę (Dz. U. z 2023 r. poz. 1534) zarządzam co następuje:

§ 1.

Upoważniam Panią Jolantę Wewiurską Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzepedzi do odbioru w imieniu Gminy Komańcza komputerów przenośnych typu laptop, przekazanych Gminie na podstawie umowy zawartej w dniu 14.09.2023 r. pomiędzy Ministrem Cyfryzacji a Gminą Komańcza oraz do podpisania protokołu odbioru końcowego laptopów.

§ 2.

Upoważnienie powyższe obowiązuje od chwili jego podpisania tj. od dnia 14.09.2023 r. do chwili jego cofnięcia.

§ 3.

Organ udzielający upoważnienia może je w każdym czasie cofnąć albo dokonać jego zmiany.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2023-09-14
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-09-18 08:19:09
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 126