> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 września 2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 września 2023 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 w związku z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 15 września 2023r.  na wniosek Zakładu Karnego w Łupkowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji znak Zp.6730.13.2023 z dnia 7 września 2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: „Budowa budynku mieszkalno – szkoleniowego przy Zakładzie Karnym w m. Nowy Łupków” przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 31/76  położonej w miejscowości Nowy Łupków, gmina Komańcza.

W związku z powyższym informuję, że całość akt sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 201, stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Gospodarki Gruntami.  Strony mogą składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2023-09-15
Sporządzone przez: Justyna Sawczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-09-18 08:12:05
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 284