> Zarządzenie nr 126/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 września 2023 roku

Zarządzenie nr 126/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 września 2023 roku


w sprawie powołania Komisji do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych w ramach zadania pn: „Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.).

zarządzam, co następuje :

§ 1

Powołuję Komisję do dokonania odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych w ramach zadania pn: „Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich” w składzie:

  1. Paweł Rysz – Przewodniczący Komisji;
  2. Tomasz Zieliński – Członek Komisji;
  3. Bogdan Wiktor– Członek Komisji;.
  4. Piotr Pilawski – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno - budowlanej
  5. Janusz Leń – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży instalacji sanitarnych
  6. Grzegorz Wojtowicz – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży instalacji elektrycznych

§ 2

Komisja przeprowadzi odbiory częściowe i odbiór końcowy robót budowlany ch wykonanych na podstawie umowy nr Wp.271.4.2023 z dnia 08 maja 2023 roku zawartej z Firma Budowlana POL BUD Grzegorz Buczkowicz Humniska 846, 36 206 Humniska

§ 3

  1. Nieobecność członka komisji nie wstrzymuje czynności odbioru z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Dla skutecznego dokonania odbioru wymagany jest skład komisji obejmujący minimum trzy osoby w tym przewodniczącego.
  3. W przypadku gdy skład komisji uniemożliwia skuteczne dokonanie odbioru, czynności odbioru należy odroczyć do czasu zebrania się komisji w składzie umożliwiającym skuteczne dokonanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

§ 4

Komisja po dokonaniu odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót wykonanych na danych zadaniu sporządzi pisemny protokół.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Data wytworzenia: 2023-09-13
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2023-09-13 09:47:04
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 167