> Uchwała Nr LXI/483/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Uchwała Nr LXI/483/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 25 sierpnia 2023 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Zagórz w sprawie powierzenia Gminie Zagórz realizacji zadania publicznego w zakresie dowozu ucznia niepełnosprawnego z miejscowości Szczawne do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900) oraz art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267)

Rada Gminy Komańcza
uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Komańcza, a Gminą Zagórz w zakresie powierzenia Gminie Zagórz realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia dowozu uczniowi niepełnosprawnemu, posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zamieszkałemu na terenie Gminy Komańcza na trasie: z miejscowości Szczawne do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku, w celu spełniania obowiązku szkolnego, w okresie od 05 września 2023 r. do 21 czerwca 2024 r.

§ 2.

  1. Treść projektu porozumienia, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Upoważnia się Wójta Gminy Komańcza do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2023-08-25
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-09-13 09:29:42
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 59