> Uchwała Nr LXI/482/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Uchwała Nr LXI/482/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 25 sierpnia 2023 r.


w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Komańcza oraz jego zastępcy w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza.

Na podstawie art.70 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), oraz § 9 ust. 2 Statutu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza z siedzibą w Lesku (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2023 r. poz. 3555),

Rada Gminy Komańcza,
uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Do reprezentowania Gminy Komańcza w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza z siedzibą w Lesku wyznacza się dodatkowych przedstawicieli:

  1. Pana Piotra Trzaskę – Radnego Rady Gminy Komańcza,
  2. Pana Adama Pasiniewicza– Radnego Rady Gminy Komańcza jako zastępcę osoby, o której mowa w ust. 1.

§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2023-08-25
Sporządzone przez: Anna Wiszniewski-Tchoryk (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-09-13 08:49:08
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 44